Šolsko igrišče je v času izvajanja dejavnosti šole (od 7:00 do 16:00) namenjeno športno-rekreativnim dejavnostim in izvajanju varstva in rekreacije oddelkov podaljšanega bivanja Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj in Osnovne šole Helene Puhar Kranj. 

V času, ko šola ne izvaja dejavnosti, lahko igrišče v skladu s temi pravili uporabljajo tudi zunanji izvajalci. 

Željo po uporabi mora izvajalec/uporabnik nasloviti na upravo šole ustno ali pisno in na podlagi tega se mu odobri uporaba igrišč in površin okoli šole. Šola lahko uporabo igrišča zaračuna skladno s cenikom.

Šola ne more prevzeti odgovornost za objekte na igrišču ali stezi, ki bi jih nanesli dež, veter ali drugi uporabniki izven pouka.

Rekviziti in pripomočki na igrišču predstavljajo potencialno nevarnost za poškodbe, zato jih je potrebno uporabljati skladno z navodili. Šola zagotovi, da so vsi rekviziti in objekti na igrišču v brezhibnem stanju, poškodovane pa je dolžna ustrezno zavarovati ter izvajalce in uporabnike opozoriti na nevarnosti. Zavarovanih igral ni dovoljeno uporabljati. 

Vsako spremembo ali poškodbo igrišča ali igral so uporabniki dolžni takoj javiti v tajništvo.

Izvajalec dejavnosti ali individualni uporabnik je dolžan pred uporabo preveriti, ali je igrišče varno za uporabo, in prevzeti odgovornost za vso nastalo škodo ali poškodbe, ki bi se dogodile med izvajanjem dejavnosti.

Izvajalci dejavnosti in individualni uporabniki morajo poskrbeti, da se na rolerski stezi ob uporabi rolerjev ali drugih pripomočkov uporabljajo čelada in ustrezni ščitniki za sklepe.

Izvajalec in uporabniki so dolžni skrbeti za čistočo na igrišču in ga po uporabi očistiti.

Izvajalec in uporabniki so dolžni poskrbeti za red na igrišču. 

Vsako poškodbo oseb, do katere pride na igrišču, mora uporabnik takoj javiti v tajništvo.

Vsako škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne rabe objektov, je izvajalec ali uporabnik dolžan poravnati oziroma odpraviti na lastne stroške. 

V času mraka in teme se igrišča ne sme uporabljati. 

Na igrišče ni dovoljeno voditi psov in domačih živali, razen če ni za to soglasja uprave šole. 

Prepovedana je vožnja s kolesi, motornimi kolesi, kolesi z motorjem in drugimi vozili ali stvarmi, katerih uporaba lahko poškoduje rolersko stezo, travne površine, igrišča, igrala in predstavlja tudi potencialno nevarnost za uporabnike igrišč, razen če ni za to soglasja uprave šole.  

Igrišče se lahko uporablja le za dejavnosti, za katere se dogovori z Osnovno šolo Franceta Prešerna Kranj. 

Upravljavec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale zaradi kršenja pravil o uporabi šolskega igrišča.
V primeru škode, za katero so odgovorni zunanji uporabniki, bo šola sprožila odškodninski postopek.

Uprava šole